Banja Vrujci
R
 • Roadshow

  03/04/2015

  Prezentacija proizvoda ili usluga

 • Rabat

  Popust u ceni koji prodavci daju kupcima. Popust se daje na osnovu kupljene količine (količinski rabat), koji može biti običan (nekumulativni) I kumulativni. Običan (nekumulativni) rabat obračunava se posebno za svaku pojedinačnu kupovinu, a svrha je da svaka pojedinačna kupovina bude što veća. Kumulativni popust se daje na ukupno kupljenu količinu u određenom vremenskom periodu […]

 • Realan devizni kurs

  Devizni kurs koji izjednačava opšti nivo cena u zemlji sa opštim nivoom cena u inostranstvu. Cene pojedinih proizvoda i usluga biće u pojedinim zemljama različite. Pri realnom deviznom kursu, proizvodi čija je cena relativno niža u zemlji moći će rentabilno da se izvoze, a uvoziće se proizvodi čija je cena relativno viša u zemlji nego […]

 • Realna kamatna stopa

  Izračunava se tako što se od nominalne kamatne stope oduzima stopa inflacije. Na osnovu realne a ne nominalne kamatne stope se donosi odluka o eventualnom plasmanu sredstava.

 • Recesija

  Period sužavanja privredne aktivnosti, tj. period sa malo ili nimalo stvarnog privrednog rasta.

 • Regres

  Pravo lica koje, sa drugim licima, daje garanciju da posle isplate poveriocu može od glavnog ili solidarnog dužnika zahtevati povraćaj bar jednog dela plaćenog iznosa. Kod menice i čeka: pravo imaoca hartije od vrednosti da u slučaju da trasat (lice na čije ime je menica vučena) ili akceptant, ne akceptira tu hartiju ili odbije da […]

 • Reklama

  Poruka (ideja vodilja) koju prenosimo putem komuniciranja sa širom, ili samo sa ciljnom grupom potrošača, uz istovremeno razvijanje sklonosti ka potrošnji upravo tog proizvoda. Karakteristika reklame je da se ona plaća I ulazi u troškove promocije u marketing mix-u. Postoje različite teorije propaganda (reklama) i možemo ih podeliti na: jake i slabe. Prva ima za […]

 • R&D

  Istraživanje i razvoj

 • Rekuperacija

  Korišćenje otpadnih tokova kao alternativnih resursa za dobijanje novih proizvoda. Predstavlja metod dobijanja ekoloških proizvoda I smanjenja negativnih efekata po okruženje.