Banja Vrujci
Blog
 • Zona Slobodne Trgovine i carinske unije

  03/04/2015

  Dva vida podizanja ekonomske saradnje između država na viši nivo, a to se dalje odražava na cele regione. Zona slobodne trgovine jeste skup dve ili više država između kojih carinske barijere i ostale restriktivne mere u trgovini (kao što su kvote, kotizacije i ostale tarife) ne postoje. Ono što se mora istaći je da članice […]

 • Zlatna akcija

  Pojam koji se vezuje za proces privatizacije i korporativno upravljanje akcionarskim društvima (A.D.). Zlatnom akcijom se obeležava situacija u kojoj jedan ili više holdera imaju paket od 50+1% akcija, čime oni daju poslednju reč o pravcima razvoja datog preduzeća. Često se u praksi dešava da država, pri privatizaciji eksdržavnih preduzeća, ostavlja sebi tu zlatnu akciju […]

 • Zemlje fiskalnog raja

  Su one zemlje koje svesno smanjuju svoje (poreske) prihode u budžetu sa ciljem privlačenja što više firmi. Diskrecija u smislu tajnosti podataka (ko, koliko i iz kojih izvora ima na računu) je uglavnom zagarantovana tj. nema nikakvih deviznih kontrola i sl. To je situacija Le paradis fiscal gde ne postoje porezi na dobit iz bavljenja […]

 • Zatezna kamata

  Kamata koju, pored redovne kamate, plaća dužnik ako o roku nije izmirio dug. Njena visina se obično reguliše propisima o zateznoj kamati, i može biti različita za razne dužnike.

 • Zaloga

  Stvarno pravo vezano za obezbeđenje potraživanja iz nekog pravnog posla. Subjekat koji daje stvar radi obezbeđenja (najčešće radi obezbeđenja duga) je zalogodavac, a subjekat koji uzima stvar u zalogu je zalogoprimac. Zalogodavac se, zato što je dužnik, ograničava u svom pravu svojine i ukoliko neispuni svoj dug, zalogoprimac (poverilac) ima pravo, prodajom stvari koja je […]

 • Vrući novac (engl. Hot money)

  Pojam vezan za kratkoročne fondove koji su izrazito mobilni i brzo se sele sa jednog na drugo finansijsko tržište. Ta promena poslovnog ambijenta u kome “vrući novac” egzistira jeste rezultat promene u uslovima plasmana u nekoj zemlji. Najbolje se oslikava ponašanje ulagača hot money-a kada dođe do devalvacije nacionalne valute zemlje u kojoj su fondovi […]

 • Virman (opšti nalog za prenos)

  Bezgotovinski instrument platnog prometa pomoću koga se, radi plaćanja izvesnih novčanih obaveza, vrši prenos sredstava sa žiro-računa nalogodavca na žiro-račun korisnika, nezavisno od toga da li se vode kod istog ili različitog nosioca platnog prometa. Pomoću njega se na isti način vrši i prenos sredstava sa tekućeg računa nalogodavca na tekući račun korisnika. Kreće se […]

 • Vaučer

  Reč „vaučer“ je nastala od engleske reči “vouch“, što znači garantovati, jemčiti, odnosno od reči “voucher“, što znači garant, jemac, svedok. Vaučer je priznanica, pismena isprava koja služi kao dokaz da je jedan subject uplatio drugom subjektu određeni iznos na ime duga. Vaučer (u procesu privatizacije) predstavlja i hartiju od vrednosti za kupovinu akcija preduzeća. […]