Banja Vrujci

Pravosuđe

pronašli smo 8 artikala koji odgovaraju vašoj pretrazi.
fallback-no-image-13126

  • 1,036 pregleda 0 ocena

Drugi opštinski sud u Beogradu osnovan je 5. februara 1945. godine pod nazivom Drugi narodni sreski sud za I, IX i X rejon grada Beograda. Zakonom od 17. maja 1945. godine postaje nadlezan za III rejon grada Beograda, a maja 1947. godine menja naziv u Drugi sreski sud za grad Beograd. Teritorijalna nadleznost Drugog sreskog suda bila je utvrdjena odlukom iz juna 1955. godine

fallback-no-image-13128

  • 766 pregleda 0 ocena

Polozaj i ulogu pravosudja u savremenoj drzavi i društvu, nemoguce je sagledati, a da se pre toga ne spomene jedna od najosnovnijih i najrasprostranjenijih koncepcija u modernoj pravnoj teoriji i pravu uopšte, a to je koncepcija podele suverene vlasti jedne drzave na njene tri grane – zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Gledajuci u prošlost, mozemo uocit

fallback-no-image-13123

  • 844 pregleda 0 ocena

Preteca Prvog opštinskog suda u Beogradu, ( po priblizno istom podrucju i nadleznosti) nastaje 05.02.1945. godine, pod nazivom Prvi narodni sreski sud za rejone I i II ( Sluzbeni glasnik SR Srbije br. 4 od 17.03.1945. godine). Zakonom od 17.05.1945. godine, postaje Naredni sreski sud za I rejon grada Beograda. Maja 1947. godine, menja naziv u Prvi sreski sud za grad Beograd, a njegova te

fallback-no-image-13122

  • 1,275 pregleda 0 ocena

Privredni sud u Beogradu obrazovan je 1954.g. nakon prestanka sa radom drzavnih arbitraza, pa je na osnovu Zakona o privrednim sudovima u celoj Jugoslaviji došlo do obrazovanja privrednih sudova.Tako je predsednik drzavne arbitraze Dušan Bosic postao i prvi predsednik Okruznog privrednog suda u Beogradu, kako se ovaj sud zvao prilikom osnivanja.Ovaj sud je

fallback-no-image-13129

  • 706 pregleda 0 ocena

Tuzilaštvo za ratne zlocine osnovano je 1. jula 2003. godine usvajanjem Zakona o organizaciji i nadleznosti drzavnih organa u postupku protiv ucinilaca ratnih zlocina. Narodna skupština Republike Srbije izabrala je 23. jula 2003. godine Vladimira Vukcevica, tada prvog zamenika Republickog javnog tuzioca, za tuzioca za ratne zlocine.Tuzilaštvo je osno

fallback-no-image-13120

  • 680 pregleda 0 ocena

Ustavni sud Srbije je ustanovljen Ustavom Socijalisticke Republike Srbije od 9. aprila 1963. godine, kao samostalni organ Republike, koji obezbedjuje zaštitu ustavnosti i zakonitosti na osnovu Ustava u okviru svojih Ustavom utvrdjenih prava i duznosti. Zakonom o Ustavnom sudu Srbije, koji je proglašen 25. decembra 1963. godine, blize je odredjena nadleznost i postupak pred Ustavni

fallback-no-image-13121

  • 704 pregleda 0 ocena

Vrhovni sud zemaljski formiran je 1846.godine kao sud treceg i poslednjeg stepena. «Vrhovni sud se sastojao od Predsedatelja i cetiri clana, sa sekretarom i ostalim potrebnim personalom kancelarijskim (& 2)» - iz Uredbe o ustrojstvu Vrhovnog suda Sudije i predsednika je postavljao knez, po predlogu Ministarstva pravosudja. Oni su morali biti «ponajo