Banja Vrujci
Poslovni rečnik
 • Akceptni kredit

  03/04/2015

  Kratkoročni (i srednjoročni) kredit kod koga banka dopušta komitentnu nesumnjivog boniteta da, do određenog iznosa (kreditnog limita), vuče menice na nju. Banka te menice akceptira (prihvata) kao glavni dužnik (trasat), čime se obavezuje da će ih iskupiti ako sam trasant to ne učini iz bilo kog razloga, u skladu sa ugovorom. Takve menice se mogu […]

 • Američka berza (AMEX)

  Je druga po veličini berza u SAD. Akcije koje se kotiraju na njoj su akcije onih kompanija koje ne ispunjavaju (dosta rigorozne) uslove za kotiranje na → Njujorškoj berzi (NYSE). Tu se kotiraju akcije „mlađih“ firmi koje još nisu dorasle NYSE. AMEX ovo ime dobija 1952.god. a na njoj se kotira oko 900 hartija od […]

 • Back office

  Jedinica koja nije direktno uključena u prodaju ili trgovanje

 • Bilans stanja (balance sheet)

  Dvostrani finansijski izveštaj koji daje pregled → aktive i → pasive. Aktiva predstavlja sredstva a pasiva izvore sredstava, što automatski znači da strane bilansa moraju da budu u ravnoteži, jer zapravo prikazuju jednu istu stvar sa dva aspekta.

 • Dan izvršenja obaveza

  Označava dan kada ili do kojeg treba izvršiti obaveze a može biti:– određeni kalendarski dan – npr. 30. maj;– određeni prosek vremena (rok od potpisivanja ugovora) – recimo 3 meseca od datuma potpisivanja ugovora;– po viđenju – istog trenutka kada se na šalter banke podnese zahtev na naplatu u određenom roku po viđenju