Banja Vrujci
C
 • Cena

  Količina novca koju treba platiti za određenu jedinicu robe ili usluge. Nivoi i dinamika cena određeni su brojnim, pretežno društvenim faktorima. Svi oni utiču na cene preko sledeće četiri komponente: prosečne društvene cene, tržišnog uticaja na cene, državnog uticaja na cene i uticaja konkretne firme na cene. Dva osnovna pojavna oblika cena u praksi poslovanja […]

 • Centralna banka

  U savremenoj tržišnoj privredi centralna banka je vodeća ustanova kreditno – monetarnog sistema, čije su funkcije da osigura nesmetano funkcionisanje bankarsko – finansijskog sistema i da vodi monetarnu politiku, to jest kontroliše količinu novca u opticaju u funkciji osiguranja niske stope inflacije bez izazivanja visoke nezaposlenosti. Centralna banka je u svim monetarnim sistemima u svetu […]

 • Centralno-planska privreda

  Privreda u kojoj se značajnija ekonomska pitanja centralno rešavaju, odnosno u kojoj se preduzeća javljaju kao delovi jedinstvenog privrednog organizma pod upravom države, za čiji račun preduzeća i posluju, imajući tako samo operativnu samostalnost. Bazira se na državnoj svojini nad sredstvima za proizvodnju, centralizovanom državnom privrednom planiranju i administrativnom upravljanju i rukovođenju. Najpre je formirana […]

 • Cesija

  Ustupanje potraživanja ili prava pismenom izjavom poverioca (cedenta) u korist novog poverioca (cesionara). Sklapanjem ugovora o cesiji novi poverilac stupa na mesto sadašnjeg. Dužnik ne mora biti obavešten o ovom poslu, a takođe se ne mora tražiti njegova saglasnost. Ali, uobičajeno je da se dužnik ipak obaveštava, da ne bi izvršavao svoju obavezu prema starom […]

 • Cost benefit analiza

  Analiza obračuna oportunitetnosti tj. isplativosti ulaganja u kojoj se upoređuju sadašnje vrednosti ulaganja (troškova) i koristi.