Banja Vrujci
F
 • Faktura

  Dokument kojim prodavac potvrđuje kupcu isporuku robe (izvršenje usluge) i na osnovu kojeg kupac izvršava svoju obavezu plaćanja za tu isporuku (izvršenu uslugu). Ona sadrži bliže podatke o vrsti, količini i ceni robe, otpremi robe, roku uplate, eventualnim kamatama i kaznama za prekoračenje roka, kao I osnovne podatke o prodavcu i kupcu.

 • FED (kraći naziv za Federal Reserve System)

  Sistem finansijskih institucija, koji je uspostavljen u Sjedinjenim Američkim Državama, 1913. godine, u cilju preuzimanja uloge centralne banke, ali formiranjem jednog obuhvatnijeg sistemskog okvira za kontrolu nad poslovnim bankama i svim finansijskim tokovima. FED je izgrađen kao federalni sistem, jer ga čini dvanaest banaka federalnih rezervi, koje su odgovorne za svakodnevno funkcionisanje finansijskog sistema u […]

 • Finansijsko tržište

  Mehanizam putem kojeg se dovode u vezu ponuda novca/kapitala, namenjenog za investicije i tražnja za tim novcem/kapitalom u vidu različitih investicionih preferenci. Na njemu se, dakle, nude i traže finansijska sredstva u zavisnosti od ponude i tražnje odredjuje se cena tih sredstava. Finansijsko tržište je celina sastavljena od tri podsistema: tržišta kapitala, tržišta novca i […]

 • Fiskalna godina

  Godina koju preduzeća i druge privredne i vanprivredne organizacije koriste u računovodstvene svrhe. Predstavlja isečak iz poslovnog života preduzeća na kraju koga ono zvanično objavljuje i predaje poslovnom organu završni račun (bilans stanja, bilans uspeha, bilans novčanih tokova, aneks i izveštaj o poslovanju). Obično se podudara sa kalendarskom godinom, mada ima i izuzetaka. Na primer, […]

 • Fiskalna politika

  Finansijska politika aktivnog korišćenja fiskalnih instrumenata (poreza, javnih rashoda, budžeta i javnog duga) s ciljem poboljšanja performansi nacionalne ekonomije (zaposlenosti, raspodele, stabilnosti, privrednog rasta) i povećanja opšteg društvenog blagostanja. Vođenje fiskalne politike sastoji se u promenama poreskih stopa, pravila o obavezi plaćanja poreza, kao i promenama u budžetskim rashodima tj. u državnoj potrošnji (investicije, realna […]