Banja Vrujci
F
 • Fiskalna godina

  Godina koju preduzeća i druge privredne i vanprivredne organizacije koriste u računovodstvene svrhe. Predstavlja isečak iz poslovnog života preduzeća na kraju koga ono zvanično objavljuje i predaje poslovnom organu završni račun (bilans stanja, bilans uspeha, bilans novčanih tokova, aneks i izveštaj o poslovanju). Obično se podudara sa kalendarskom godinom, mada ima i izuzetaka. Na primer, […]

 • Fiskalna politika

  Finansijska politika aktivnog korišćenja fiskalnih instrumenata (poreza, javnih rashoda, budžeta i javnog duga) s ciljem poboljšanja performansi nacionalne ekonomije (zaposlenosti, raspodele, stabilnosti, privrednog rasta) i povećanja opšteg društvenog blagostanja. Vođenje fiskalne politike sastoji se u promenama poreskih stopa, pravila o obavezi plaćanja poreza, kao i promenama u budžetskim rashodima tj. u državnoj potrošnji (investicije, realna […]

 • Fiskalni rashodi

  Delovi fiskalnih prihoda koji, u formi raznih olakšica poreskim obveznicima, ne stižu do budžeta.

 • Fizička lica

  Sva ljudska bića od rođenja do smrti, i kao takva su subject prava.

 • Fjučersi i opcije

  I jedni i drugi spadaju u derivate, odnosno izvedene hartije od vrednosti (HOV). Nazivaju se izvedenim HOV pošto se kreiraju na neku drugu osnovnu aktivu, kao npr. robu, druge HOV, devize, kamatne stope ili tržišne indekse. Kretanje cena osnovne aktive ima direktan uticaj na visinu cenaderivata. Fjučers je terminski ugovor o kupoprodaji određene aktive, po […]

 • Frankfurtska berza

  Osnovana 1820.god. i najveća je u Nemačkoj. Na njoj se obavlja oko 75% ukupnog prometa akcija u Nemackoj. Indeks na osnovu kojeg vidimo kakav je trend na frankfurtskoj berzi naziva se DAX. Podeljena je u 3 segmenta, prema kvalitetu akcija, isto kao i druge veće berze.