Banja Vrujci
G
 • Gadget

  03/04/2015

  Programčić, stvarčica

 • Goodies

  Zgodne i upotrebljive stvarčice

 • Garancija (fr. garantie)

  Pismena ugovorna obaveza jednog saugovarača prema drugom da će snositi rizik nekog posla, odnosno nadoknaditi štetu. Garancija može biti novčana i stvarna.Posebna vrsta garancije jeste jemstvo, kao jedan od oblika obezbeđenja isplate duga. Nastaje na osnovu ugovora između jemca i poverioca. U privrednom i meničnom pravu, jemstvo je uvek solidarne prirode. Kod meničnog jemstva, jemac […]

 • Gifenov paradoks

  Opisuje pojavu porasta tražnje za inferiornim dobrima (kao što su žitarice, hleb, krompir i sl.) iako je došlo do porasta njihove cene. Ovo je paradoks zato što ukazuje na odstupanje od uobičajenog odnosa kretanja cena i tražnje, po kome rast cena dovodi do pada tražnje. Ukoliko dođe do poskupljenja inferiornih dobara, potrošači će smanjiti obim […]

 • Globalizacija (internacionalizacija)

  Sa ekonomskog aspekta: sve šira integracija tržišta roba, usluga, novca i kapitala u svetu. Glavni nosioci globalizacije su transnacionalne (tj. multinacionalne) kompanije. Jedan od primera globalnog poslovanja može biti ovaj: gvozdena ruda se vadi u Brazilu, prerađuje se u Južnoj Koreji, u Japanu se proizvodi roba od tog gvožđa, a prodaje se u španiji. Potrebni […]

 • Grejs (engl. grace) period

  Period mirovanja, tj. vremensko odlaganje izvršenja neke obaveze. Ovaj pojam se vezuje za dugoročni kredit kojim se finansira neka investicija. Naime, grejs period podrazumeva da se, tokom tog perioda, ne otplaćuju ni kamata ni glavnica. Pošto se radi o veoma velikim iznosima, ovo odlaganje može da traje i do nekoliko godina. Sam koncept ima svoje […]