Banja Vrujci
L
 • Londonska berza

  Je osnovana 1802. god., a 1986. god. je prerasla u Međunarodnu berzu Ujedinjenog Kraljevsta i Republike Irske, mada se i danas popularno naziva „londonska berza“. Akcije se kotiraju slicno kao i u Japanu i SAD. Imamo, dakle, glavno tržište (akcije „najjačih“ kompanija) i tržište nekotiranih (sa slabijim rejtingom) hartija od vrednosti.

 • Lukrativno

  Sve ono što donosi zaradu, tj. što je unosno, korisno.

 • Latentna tražnja

  Nastaje kada postoji određeni broj ljudi koji ima potrebu za nečim, a ta potreba se ne može zadovoljiti postojećim proizvodima i uslugama.

 • Licenca

  Pod pojmom licence se podrazumeva određena vrsta znanja (organizaciona, upravljačka, tehnološka, itd.) koja mogu da posluže u poslovanju. Licenca je predmet kupoprodaje (posebno na međunarodnom nivou) i predstavlja najstrože čuvanu poslovnu tajnu (primer Coca-Cola). Licenca se plaća jednokratno. Pošto su veoma veliki iznosi, često se odobrava plaćanje u više tranši (rata). Izvoz licenci se vezuje […]

 • Licitacija

  Nadmetanje pri zaključivanju kupoprodajnih i drugih ugovora u robnom prometu. Postoje dva osnovna oblika licitacije: usmena (sastoji se u direktnom nadmetanju prisutnih kupaca, polazeći od unapred određene prodajne cene) i ofertalna (nadmetanje u vidu pisanih ponuda; najčešće se javlja prilikom mzaključenja ugovora o građenju, ili drugim većim investicijama). Kod obe vrste licitacija može se zahtevati […]

 • Likvidnost

  Se može dvostruko tumačiti: 1) vlasništvo nad dobrima koja se mogu lako i brzo transformisati u novac a prema dovoljno predvidljivoj ceni; osim samog novca, u likvidna sredstva spadaju sve druge hartije od vrednosti za koje pos- toji stabilno tržište i koje se mogu brzo zameniti za novac po relativno stabilnoj ceni; 2) sposobnost preduzeća […]