Banja Vrujci
P
 • Paket akcija

  Posedovanje znatnog broja akcija jednog akcionara u akcionarskom društvu, što mu obezbeđuje bitan uticaj na to društvo: posedovanje npr. samo 5% akcija može da iznudi sazivanje skupštine akcionara, a kvalifikovana manjina (manjina koja poseduje više od 25% akcija) može blokirati sve odluke skupštine akcionarskog društva za čije je donošenje potrebna kvalifikovana većina (izmene statuta, povećanje […]

 • Pravna lica

  Udruženja pojedinaca, organizacije koje obavljaju određene delatnosti saglasno pravu i moralu. Za obavljanje te delatnosti potrebno je da postoji posebna imovina, nezavisna od one koju svaki udruženi pojedinac ima. Ta imovina predstavlja osnovu za vršenje delatnosti.

 • Pakt za stabilnost JIE

  Dokument potpisan 10. jula 1999. god. u Kelnu, na inicijativu EU. Evropa je odlučila da pokuša da reši problem Balkana, odnosno Jugoistočne Evrope, i demonstrira svoju političku moć, pored ekonomske koju svakako ima. U tom pokušaju su joj pomogle i druge države, međunarodneinstitucije i organizacije, podeljene na: učesnike (članice EU, države regiona, SAD, Rusija, Turska, […]

 • Prestrukturiranje

  Obuhvata tri nivoa: nivo privrede, nivo grane i nivo preduzeća. Na nivou privrede vrše se promene u strukturi privrednih grana (npr. promena odnosa između industrije i uslužnih delatnosti). Drugi nivo se odnosi na pojedine privredne grane i podrazumeva prelazak firmi iz npr. teške u elektroindustriju. Prestrukturiranje na nivou preduzeća ima četiri dimenzije: promene u strukturi […]

 • PR

  Odnosi s javnošću

 • Pasiva

  Sva sredstva koja se nalaze raspoređena u aktivi imaju svoje poreklo I nečije su vlasništvo.Sredstva posmatrana po izvorima ili vlasništvu obrazuju pasivu. Ti izvori su heterogeni, ali se mogu i grupisati u dve osnovne grupe: sopstveni izvori preduzeća i pozajmljeni izvori. Sopstvene izvore obrazuju ulozi osnivača (vlasnika). Njih preduzeće (uspešnim) poslovanjem uvećava. U zavisnosti od […]

 • Primarna emisija

  Proces stvaranja primarnog novca od strane centralne banke koja na to stvaranje ima monopol. Primarni novac predstavljaju:– gotov novac u opticaju,– transakcioni (žiro) računi poslovnih banaka kod centralne banke,– obavezna rezerva poslovnih banaka kod centralne banke,– transakcioni računi države kod centralne banke. Znači, primarna emisija centralne banke se može teorijski i praktično vršiti preko sledećih […]

 • Patent

  Novo rešenje određenog tehničkog problema, koje se može zakonski zaštititi, jer se može primeniti u nekoj privrednoj delatnosti.

 • Privredni rast

  Povećanje obima proizvodnje i usluga u određenom vremenu kao rezultat novih ulaganja u proizvodne kapacitete i njihovog efikasnijeg korišćenja kao i novog zapošljavanja. Osnovni faktori privrednog rasta su:– akumulacija (kapital), što uključuje sva investiranja u zemlju, opremu i ljude– porast stanovništva, tj. porast raspoložive radne snage– tehnički progres (znanje) i sposobnost njegove aktivne razmene.

 • Penzioni fondovi

  Vrsta finansijskih institucija (državnih ili privatnih, samostalnih ili pod okriljem preduzeća, banaka i sl.) specijalizovanih za penziono osiguranje. Oni funkcionišu po sledećem principu: zaposleni (svi, ako je osiguranje obavezno, ili oni koji su dati fond izabrali, ako je dobrovoljno) upravljaju tokom svog radnog veka određeni doprinos (procentualno) iz ličnog dohotka u fond, koji ulaže prikupljena […]

 • Produktivnost

  Jedan od tri osnovna ekonomska principa, koji glasi: ostvariti određenu vrednost proizvodnje sa minimalnim utrošcima radne snage. Ova definicija produktivnosti je izvedena iz osnovnog ekonomskog principa: ostvariti maksimalni rezultat sa minimalnim ulaganjima.