Banja Vrujci
S
  • Stečaj i likvidacija

    Stečaj je postupak kolektivnog namirenja obaveza iz imovine prezaduženog preduzeća ili drugog subjekta (građanski stečaj) uz mogućnost sanacije, po namirenju duga. Likvidacija, suprotno stečaju, prestanak postojanja preduzeća, odnosno njegovo raspuštanje i gašenje.

  • Stejk holderi (engl. Stake holders)

    Veći broj zainteresovanih i uticajnih grupa koje opredeljuju poslovanje i položaj jednog preduzeća. Njihove aspiracije, msnaga, karakter uticaja određeni su konstelacijom različitih varijabli: ekonomske, političke, tehnološke i socijalne prirode.Razlikuju se interni i eksterni stejk holderi. Interni stejkholderi su zaposleni, akcionari i odbor direktora, a eksterni su oni u čijoj se interakciji kreira poslovni ambijent: mediji, […]

  • Stend baj (engl. Stand by) aranžmani

    Ovi aranžmani omogućavaju članicama Međunarodnog Monetranog Fond-a da od Fonda kupuju (vuku) dodatni određeni iznos strane valute za pokriće privremenog deficita u svom platnom blansu. To su tzv. krediti u pripravnosti koje primalac može koristiti koliko i kada to njemu odgovara, najčešće u toku godinu dana od dana važenja aranžmana. Kamata na ovaj kredit (ili […]