Banja Vrujci
K
 • Kamatna stopa

  03/04/2015

  Stopa po kojoj se plaća kamata kao naknada za privremeno ustupanje određene količine novca, kapitala (i sl.) na korišćenje. U stvari predstavlja cenu novca (za kratkoročne zajmove), tj. kapitala (za dugoročne kredite).Osnovne determinante kamatne stope (kao uostalom i svake druge cene) su ponuda i tražnja na tržištu novca tj. kapitala, ali je prisutan i uticaj […]

 • Konkurencija

  Suparništvo između učesnika u ponudi robe, s ciljem svakog učesnika da tržište svoje robe što više proširi na račun drugih učesnika. Najčešća sredstva konkurencije su: snižavanje cena, dizanje kvaliteta proizvoda, nova tehnologija, itd. Na tržištu vlada konkurencija kada postoje brojni pojedinci i firme koji deluju jedni naspram drugih i pri čemu nijedan od tih subjekata […]

 • Kapara

  Određeni iznos novca koji jedna stranka daje drugoj radi zaključenja ugovora, kao i radi obezbeđenja njegovog izvršenja. Subjekat koji daje kaparu čini to da bi pokazao drugoj stranci da će zaključiti ugovor ili izvršiti svoju obavezu iz ugovora.

 • Konosman (engl. “bill of lading“, ili skraćeno

  Dokument koji izdaje brodar, a služi kao dokaz da je ugovor o prevozu zaključen i da je roba utovarena na brod. Konosman, ili teretnica, ima tri funkcije: dokazuje da je sklopljen ugovor o prevozu robe, da je roba utovarena na brod radi transporta i predstavlja hartiju od vrednosti koja se, po osnovu utovarene robe, može […]

 • Karensi bord (engl. currency board) ili valutni od

  Institucija koja emituje papirni i kovani novac, potpuno konvertibilan, u stranu valutu koja u ovom slučaju ima karakter rezervne valute, i to po fiksnom kursu, koji je po pravilu definisan zakonom. U našoj literaturi i praksi, karensi bord se naziva valutni odbor. Slično kao u nekadašnjem zlatnom standardu, i u sistemu valutnog odbora automatski se […]

 • Konsalting (engl. consulting)

  Pružanje usluga ekonomskim subjektima od strane stručnjaka, u vidu saveta o tehničkim, komercijalnim ili pravnim aspektima poslovanja. Konsalting podrazumeva da je stručnjak koji pruža ovu vrstu usluga unajmljen van preduzeća, najčešće iz takozvanih konsalting firmi specijalizovanih za pružanje saveta preduzećima iz jedne ili više oblasti.

 • Kargo (špan.)

  Tovar, i to najčešće brodski. U osiguranju označava teret tj.  robu koja se osigurava za vreme prevoza.

 • Konsignacija

  Pod konsignacijom se podrazumeva takva vrsta trgovinskog posla gde preduzeće konsignator ili zastupnik na svojim skladištima drži robu proizvođača – vlasnika ili konsignanta, radi prodaje. Ono što je bitno za ovu vrstu posla jeste da konsignator nije vlasnik robe već da on pruža samo uslugu skladištenja i prodaje proizvoda inostranog partnera. U ugovoru o konsignaciji […]

 • Kasa-skonto

  Predstavlja jedan od kreditnih uslova plaćanja koje preduzeće nudi svojim kupcima. Ukratko to je popust na koji kupac proizvoda može računati ukoliko izmiri svoju obavezu do nekog unapred utvrđenog roka (taj rok se u literaturi naziva diskontni period tj. period u kojem važi kasa skonto). Najčešće je izražen procenualno i to od vrednosti celokupnog prihoda […]

 • Konsignaciona prodaja

  Domaći zastupnik drži na svom skladištu robu koja je u vlasništvu strane firme radi prodaje te robe. Sve dok se roba ne proda, smatra se da nije uvezena, iako je ušla u zemlju. Tek kada se roba proda vrši se obračun carine, poreza i drugih dažbina. Domaći zastupnik dobija →proviziju za obavljeni posao.

 • Katastar

  Državna ustanova koja raspolaže svim podacima o zemljištu, nepokretnim objektima, geografskim, privrednim i saobraćajnim sredstvima, koja služe za razrez poreza i izradu privrednih i urbanih planova.

 • Kontigenti i kvote

  Određena količina ili vrednost određene robe, koja se sme, u unapred utvrđenom vremenskom periodu, uvoziti ili izvoziti, odnosno određena količina ili vrednost roba koje jedna zemlja odobrava drugoj za uvoz. Kvota je količina i vrednost roba koja se u okviru pojedinog kontigenta može uvoziti ili izvoziti, a raspodeljuje se na više preduzeća.

 • Keš flou (engl. Cash flow)

  Jedna od mera vrednosti i rezultata poslovanja firme, koja se sastoji od neto prihoda posle oporezivanja, uvećanog za neopipljive rashode u odnosu na prihode, kao što su amortizacija i nadoknade za trošenje prirodnih bogatstava (nafta). Cash flow se obično iskazuje u monetarnim jedinicama po deonici. U našoj literaturi cash flow se naziva novčani tok.

 • Konvertibilnost valute

  Predstavlja sposobnost jedne valute da se relativno lako može zameniti za drugu valutu ili za zlato. Da bi jedna valuta mogla postati konvertibilna iza nje mora da stoji stabilna privreda; platni bilans ne sme da pokazuje veći i dugotrajniji deficit. Za konvertibilnost valute potreban je i određeni stepen političke stabilnosti u zemlji. Ukoliko zemlja proglasi […]

 • Klirinška kuća

  Pravno lice koje može poslovati samostalno ili u sklopu berze. Njeno pojavljivanje je vezano za sve veći značaj terminskih poslova (tj. poslova na dugi rok) u savremenim finansijskim tokovima kapitala. Klirinška kuća igra ulogu garanta u kupoprodajnim odnosima na modernim finansijskim i robnim berzama. Naime, ona se javlja kao posrednik izmedju kupca i prodavca pri […]