Banja Vrujci
M
 • Merdžer

  Strategija ili transakcija u kojoj nastaje jedan ekonomski entitet od predhodnih dva ili više entiteta. Najčešći slučaj pripajanja je kada jedno preduzeće apsorbuje drugo, kao npr. kada firma A koristi svu aktivu i pasivu firme B i nastavlja da posluje pod nazivom firme A, dok firma B prestaje da postoji kao pravni entitet. Vlasnici firme […]

 • Mikroekonomija

  Za predmet analize ima ponašanje pojedinačnih ekonomskih subjekata: preduzeća, domaćinstava i pojedinaca, kao i raspodelu ukupno ostvarenog proizvoda i prihoda. Mikroekonomija proučava pojedince i kao ponuđače rada i kapitala, i kao krajnje korisnike gotovih proizvoda. Takođei preduzeća se posmatraju sa dva aspekta: kao ponuđači roba i usluga i kao korisnici rada i kapitala. Pri analizi […]

 • Monetarna (monetarno-kreditna) politika

  Mere koje sprovodi vlada da bi uticala na ekonomsku aktivnost u zemlji; sredstva kojima se tom prilikom služi vlada obuhvataju pre svega kontrolu ponude novca i kedita, i kontrolu kretanja kamatne stope. Kreditna politika predstavlja aktivno delovanje bankarskog sistema u regulisanju kreditne mase i njene strukture u privredi. Kreditno monetarna politika ulazi u red instrumenata […]

 • Monetarni udar

  Specifično sredstvo inflatornog, vanbudžetskog finansiranja države. Suština je da se korišćenjem monetarnih udara – crni devizni kurs menja vrlo retko, ali kada dođe do promena one su nagle i skokovite. Izvođenje monetarnog udara odvija se u tri faze:prva faza u toku koje organizator kupuje veće količine deviza po niskom kursu, što dovodi do toga da […]

 • Middle office

  Sektor za upravljanje izloženosti rizicima i limitima

 • Monopol

  Tržišna situacija gde na strani ponude stoji samo jedan prodavac, a na strani tražnje mnoštvo kupaca; takođe, pravo države da jedina bude prodavac određene robe.