Banja Vrujci
I
 • Indosament

  03/04/2015

  Kod hartija od vrednosti (HOV) predstavlja pisanu izjavu o prenosu prava koja uživa lice koje u svom vlasništvu ima tu HOV. Indosamentom se vlasništvo i ostala prava dotadašnjeg imaoca HOV (indosanta) prenose na mdrugo lice (indosatara). Indosatar ne mora biti označen, jer se indosament može sastojati samo od potpisa indosanta i to je blanko indosament.Ova […]

 • Inkotrms (engl. Incoterms)

  Ponavljanjem određene prakse u trgovini, neka pravila ponašanja su postala uobičajena i dobila su tretman trgovinskih običaja. Kodifikacijom ovih običaja, tj. njihovom formulacijom i ozvaničavanjem od strane nadležnih trgovačkih institucija, ovi običaji prerastaju u uzanse.Zbirka Incoterms je skup pravila za tumačenje trgovačkih termina koji se unose u ugovor. Prvu zbirku izdala je Međunarodna trgovačka komora […]

 • Inkaso posao

  Vrsta posla gde se vrši naplata po izvršenoj isporuci robe. Ovaj posao je nepovoljan za prodavca, osim ako između poslovnih partnera ne postoje dobri poslovni odnosi. Razlikuju se direktni i bankarski inkaso posao. Direktni inkaso posao: kada otpremi robu, prodavac direktno kupcu dostavlja sva dokumenta o otpremi. Od kupca se traži neodložno plaćanje doznakom. Kupac […]

 • Inflacija

  Se manifestuje kroz opšti porast cena. Glavni uzrok inflacije je povećanje mase novca u opticaju po stopi koja je iznad stope rasta proizvodnje. Ona uvek predstavlja disproporciju novčanih i robnih fondova u jednoj privredi, pri čemu su novčani fondovi veći od robnih.

 • Inokosno preduzeće

  Sopstveno preduzeće. Ovo je najjednostavniji oblik preduzeća (u vlasničkom smislu): postoji jedan jedini vlasnik preduzeća, koji istovremeno donosi sve poslovne odluke, uključujući i one o sticanju i prenošenju prava svojine preduzeća. Inokosna preduzeća se brzo i lako osnivaju, ali njihovi nedostaci su: teško dolaženje do novog kapitala, neograničena odgovornost vlastitom imovinom za obaveze preduzeća i […]

 • Indeks cena

  Se dobija stavljanjem u odnos proseka cena određenih roba u datom trenutku sa prosekom cena izračunatim za neki prethodni period. Služi kao pokazatelj kretanja nivoa cena u vremenu; ako je indeks npr. 104%, znači da je došlo do porasta cena za 4%.

 • Inovacija

  Prva praktična primena tj. komercijalizacija nove ideje o proizvodu (invencije). To je prevođenje u praksu, tj. proizvodnju, prvobitne invencije, i kao takva podrazumeva razvojni rad.

 • Institucionalni investicioni fondovi

  Grupacije individualnih investitora kao i penzioni fondovi i osiguravajuće kompanije. Osiguravajuće kompanije I penzioni fondovi su institucije koje imaju relativno redovan priliv kako srednjoročnih tako i dugoročnih sredstava čije se izdavanje relativno lako može anticipirati savremenim matematičko-statističkim metodama. Njihova je glavna karakteristika da tako prikupljena sredstva plasiraju u kupovinu dugoročnih hartija od vrednosti (na ›tržište […]

 • Interesna arbitraža

  Posao kojim se želi ostvariti dobit po osnovu ulaganja novca na različitim finansijskim tržištima sa različitim kamatnim (interesnim) stopama. Prirodna je težnja svakog poslovnog čoveka sa viškom finansijskih sredstava da ga plasira tamo gde će dobiti najveću kamatu. Ali nije kamatna stopa jedini reper za ulaganje, iz prostog razloga što se ne sme ići slepo […]

 • Intrnšip (engl. Internship)

  Posao bez punog radnog vremena, koji zapravo podrazumeva neku vrstu plaćene prakse za studente, a koja se odvija pod nadzorom zaposlenih u firmi koju je izabrao student. Intrnšip često služi studentima za istraživački rad u okviru pisanja diplomskih radova ili magistarske teze.

 • Inbox

  Sandučić elektroničke pošte

 • Investicije

  Ulaganja privremeno slobodnih sredstava, kako u osnovne fondove (zgrade, mašine i sl.) tako i ulaganja u neke druge poslove koji zahtevaju izrazito velika novčana sredstva i čiji je period korišćenja efekata tih investicija duži od godine dana (doškolovavanje kadrova, istraživanje i razvoj,reklama itd.). Osnovna klasifikacija investicija obično se vrši na direktne i portfolio investicije. Direktne […]

 • Investiciona banka

  Banka čija je delatnost odobravanje dugoročnih zajmova investicionog karaktera. Potrebna sredstva za svoj rad one pribavljaju od ostvarene akumulacije ili izdavanjem vlastitih obveznica. Izraziti predstavnik ove vrste banaka je hipotekarna banka, koja svoja sredstva pribavlja izdavanjem založnica. Vrste investicionih banaka: finansijske banke, industrijske banke, razne bankarske ustanove za dugoročno kreditiranje, holding kompanije. Za razliku od […]